דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קול קורא-להקמת מאגר חוקרים לעריכת למחקרים חברתיים

רשות הטבע והגנים - רט"ג ←

קול קורא מס' 2703-23

הזמנה להגשת הצעות להקמת מאגר חוקרים לעריכת למחקרים חברתיים

 

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות להקמת מאגר חוקרים לעריכת מחקרים חברתיים כמפורט במסמכי הקול קורא. ההזמנה להציע הצעות מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

2. תקופת ההתקשרות תהא לשלוש שנים מיום חתימת ההסכם על ידי שני הצדדים ו\או עד לסיום המחקר לשביעות רצונה של הרשות לפי המוקדם.

3. ניתן להוריד את מסמכי הקול קורא ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות, החל מיום הפרסום ועד למועד האחרון להגשת ההצעות לקול קורא, כמפורט בסעיף 5 להלן.

4. תנאי סף להשתתפות בקול קורא הם: (1) עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (2) מציע שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (3) מציע בעל תואר שני לפחות בתחום מדעי החברה או הרוח מטעם מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או סטודנט לתואר שני בתחום מדעי החברה או הרוח, בעל תואר ראשון בתחום מדעי החברה והרוח מטעם מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. (4) מציע בעל ניסיון בעריכת מחקר אמפירי אחד לפחות כחוקר ראשי או כעוזר מחקר במהלך השנים 2017-2022.

 

5. הצעות מפורטות בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי הקול קורא ועל פי הנחיות ההגשה המפורטות בקול קורא, יש להגיש פיזית, אצל רכז המכרזים או מי מטעמו במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו 3 ירושלים, קומה 4, עד ליום 03/05/2023, בשעה 12:00, במעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני לתיבת המכרזים במקום.

מודעה זו ומסמכי הקול קורא מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות www.parks.org.il.קראו עוד
מועד פרסום:  27/03/2023 מועד סגירה:  לא ידוע
לא הצלחנו לאתר במקור המידע הממשלתי את התאריך בו נסגרת ההרשמה. לבירור, מומלץ לבדוק בפרסום המקורי או ליצור קשר עם האחרא/ית